REGULAMIN HELLO - APARTAMENTÓW ze ŚNIADANIEM

 

REZERWACJE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki najmu krótkoterminowego Apartamentów ze Śniadaniem. Zameldowanie się jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu, bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
 2. W celu dokonania rezerwacji prosimy o skorzystanie z naszego serwisu rezerwacyjnego -www.apartamentyzesniadaniem.pl lub kontakt pod adresem e-mail: zapytaj@apartamentyzesniadaniem.pl albo pod numerem telefonu: +48 500 703 262.
 3. Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie umowy najmu apartamentu między Mają Klimczuk reprezentującą firmę Apartamenty ze Śniadaniem a Klientem, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie i cenniku.
 4. Po wykonaniu wstępnej rezerwacji, na adres mailowy wskazany w formularzu rezerwacyjnym wysłane zostaje potwierdzenie rezerwacji, wraz z numerem rezerwacji, imieniem i nazwiskiem osoby dokonującej rezerwacji, długością i wartością pobytu, oraz warunkami płatności.

 

 1. Osoba dokonująca rezerwacji online ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w formularzu rezerwacyjnym. Obiekt noclegowy nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu pobytu lub błędnie wprowadzone dane w formularzu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, których nie można skorygować poprzez edycję rezerwacji, prosimy o pilny kontakt z zarządcą, tel. 500 703 262.
 2. Celem potwierdzenia rezerwacji konieczne jest wykonanie przelewu zadatku w wysokości 30% kwoty należnej za cały pobyt lub całej należności za pobyt. Zadatek jest bezzwrotny w razie rezygnacji z pobytu. 
 3. Niewpłacenie przedpłaty w wymaganym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
 4. Anulowana rezerwacja może zostać przywrócona na prośbę Gościa pod warunkiem dostępności wybranego Apartamentu.
 5. W przypadku rezygnacji z pobytu do 30 dni przed planowaną datą zameldowania, kwota zadatku jest w pełni zwracana. 

 

 1. W przypadku późniejszego odwołania rezerwacji, kwota zadatku przepada. Zmiana terminu dokonanej rezerwacji możliwa jest bez ponoszenia kosztów przez Gościa wyłącznie w razie wyboru nowego terminu i wolnego w wybranym terminie Apartamentu na 60 dni przed zadatkowanym terminem. W zależności od sezonu, w którym przypada nowo wybrany termin, HELLO Apartamenty ze Śniadaniem, określą ilość dni pobytu możliwego do zrealizowania za cenę pierwszej rezerwacji. 

 

 1. Zmiana terminu dokonanej rezerwacji możliwa jest bez ponoszenia kosztów przez Gościa wyłącznie w razie wyboru nowego terminu i wolnego w wybranym terminie Apartamentu na 60 dni przed zadatkowanym terminem. W zależności od sezonu, w którym przypada nowo wybrany termin, HELLO Apartamenty ze Śniadaniem, określą ilość dni pobytu możliwego do zrealizowania za cenę pierwszej rezerwacji. 
 2. Pozostała kwota należna za pobyt płatna jest w gotówce po przyjeździe wraz z opłatą klimatyczną. 
 3. Niewykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu czy wcześniejszego wyjazdu, niż wynika to z terminu rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem lub zwrotem części płatności za usługę.
 4. Doba hotelowa obowiązuje od godz. 16.00 do godz. 10.00 w dniu wyjazdu. Możliwe jest przybycie do apartamentu lub jego opuszczenie o innych godzinach, po wcześniejszym ustaleniu tego z zarządcą apartamentu.
 5. Odbiór i zdanie kluczy od apartamentu następuje na miejscu, w godzinach od 16.00 – 20.00, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. 
 6. Przekazanie apartamentu odbywa się poprzez: przedstawienie przez gościa dokumentu tożsamości, wypełnienie karty rezerwacyjnej, uregulowanie reszty płatności za pobyt z tytułu rezerwacji apartamentu, w sytuacji, gdy opłata nie została w całości dokonana przed przyjazdem.
 7. Przy każdym pobycie obowiązuje opłata za sprzątanie apartamentu, tzw. Opłata serwisowa, której wielkość jest zależna od rodzaju apartamentu, a podana jest do wiadomości w momencie rezerwowania apartamentu.
 8. W przypadku, gdy Gość nie zgłasza się do HELLO Apartamentów ze Śniadaniem, do godz. 20:00, w dniu planowego rozpoczęcia pobytu i nie ma z nim kontaktu telefonicznego, rezerwacja zostaje anulowana z przyczyn leżących po stronie Gościa, a wpłacona kwota zadatku nie podlega zwrotowi. W takiej sytuacji, Apartament zostaje przeznaczony do dalszej sprzedaży, bez względu na ilość dni objętych opłaconym zadatkiem.

 

 1. W razie nie opuszczenia Apartamentu przez Gościa do wcześniej ustalonej godziny i uniemożliwienie HELLO Apartamentom ze Śniadaniem przeprowadzenie terminowego wykwaterowania, Gość zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 150 zł, przy opóźnieniu trwającym do godz. 12:00, w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu, po godzinie 12.00 gość zostanie obciążony kosztami kolejnej doby najmu danego apartamentu.
 2. W apartamencie obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 06.00. Z racji usytuowania apartamentu w budynku mieszkalnym, nieprzestrzeganie tego punktu grozi natychmiastowym zerwaniem umowy najmu i wezwaniem policji w trudniejszych przypadkach oraz podlega karze grzywny w wysokości 200zł z art.51.1 Kodeksu Wykroczeń. Informujemy, że zarówno goście apartamentu, jak i mieszkańcy całego budynku są upoważnieni do zgłaszania wszelkich incydentów bezpośrednio do właściciela apartamentu.
 3. W Apartamencie mogą nocować tylko Goście w ilości zgodnej z dokonaną rezerwacją. Zabronione jest nocowanie Gości w ilości większej, niż określona w na stronie maksymalna liczba miejsc noclegowych dla danego apartamentu.
 4. W apartamencie zabronione jest organizowanie wszelkich imprez mogących zakłócić spokój innym mieszkańcom budynku, oraz spożywanie nadmiernej ilości alkoholu.
 5. W apartamencie, jak i w całym budynku mieszkalnym obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów. W przypadku złamania tego zakazu, gość zostanie obciążony opłatą w wysokości 500 zł.
 6. W przypadku stwierdzenia przez Gościa problemów technicznych w apartamencie prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny i zgłoszenie usterki. Reklamację dotyczącą nienależytego przygotowania Apartamentu w zakresie czystości prosimy zgłaszać niezwłocznie po wejściu do lokalu, najpóźniej do 2 godzin od momentu zakwaterowania.

 

 1. Czasowy lub całkowity brak możliwości korzystania z poszczególnych elementów wyposażenia apartamentu, dostępu do Wi-Fi, czy pakietu telewizyjnego, niewkalkulowanego w koszty noclegu, nie stanowi podstawy do żądania zmniejszenia lub zwrócenia zapłaconej ceny. Stan wyposażenia może ulegać modyfikacji. Aktualny stan wyposażenia dostępny jest na naszej stronie www.apartamentyzesniadaniem.pl
 2. Apartament nie jest hotelem w rozumieniu prawa, więc po zakończeniu pobytu prosimy o podstawowe posprzątanie apartamentu. „Podstawowe posprzątanie” oznacza: sprzątnięcie aneksu kuchennego, pozmywanie naczyń, opróżnienie lodówki. Prosimy pamiętać o wyrzuceniu śmieci i zabraniu Państwa przedmiotów. 
 3. Właściciel jak i osoba zarządzająca apartamentem nie ponoszą odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie: pieniędzy, dokumentów lub innych ważnych lub kosztownych dla Państwa przedmiotów. Kierujemy zatem szczególną prośbę o każdorazowe zamykanie drzwi wejściowych na zamek podczas Państwa nieobecności.
 4. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia lub braki przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych apartamentu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek szkód gość powinien zawiadomić osobę zarządzającą apartamentem niezwłocznie po ich stwierdzeniu.
 5. HELLO Apartamenty ze Śniadaniem nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie przez osoby trzecie prawa Gości do miejsca parkingowego przydzielonego do Apartamentu.
 6. W przypadku pozostawienia rażących zabrudzeń, odbiegających od normalnego użytkowania, Goście zobowiązani będą do zapłaty dodatkowych kosztów sprzątania, w podwójnej wysokości lub zostaną obciążeni kosztami prania i dodatkowego sprzątania zgodnie z rachunkiem za usługę.
 7. Gościom zabrania się oddawania Apartamentu w podnajem i przekazywania go osobom trzecim.
 8. Gościom zabrania się kopiowania oddanych im na czas pobytu kluczy do Apartamentu.
 9. W przypadku zgubienia kluczy lub pilota, gość zostanie obciążony kwotą 500 zł, na poczet pokrycia kosztów wymiany zamków w drzwiach wejściowych
 10. W przypadku powiadomienia administratora apartamentu przez innych gości lub mieszkańców budynku, o naruszeniu któregokolwiek z punktów powyższego regulaminu, czy zakłócanie ciszy nocnej, umowa najmu może zostać zerwana w trybie natychmiastowym z zachowaniem pełnej zapłaty za niewykorzystane dni pobytu.
 11. Zarówno właściciel, jak i zarządca apartamentu zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu realizacji umowy w sposób sumienny i uczciwy.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA KLIENTÓW NAJMU KRÓTKOTERMINOWEGO HELLO - APARTAMENTY ze ŚNIADANIEM.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Maja Klimczuk, HELLO - Apartamenty ze Śniadaniem

dane kontaktowe: ul. Nadrzeczna 12\1, 58-540 Karpacz, zapytaj@apartamentyzesniadaniem.pl

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

 1. w celu realizacji umowy najmu apartamentu na okres krótkoterminowy (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia), na podstawie dokonanej dobrowolnie przez Panią/Pana rezerwacji za pośrednictwem portalu rezerwacji on-line;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą również przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie administratora, na potrzeby ewentualnej konieczności ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniach przed sądami i innymi organami państwowymi (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
 3. na potrzeby prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia).

3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

 1. dostawca systemu rezerwacji on-line – aplikacji IdoSell Booking - IAI Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Piastów 30, 70-064 Szczecin

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

5) w każdej chwili może Pani/Pan uzyskać kopię swoich danych osobowych przekazywanych HELLO - Apartamenty ze Śniadaniem, ul. Nadrzeczna 12\1, 58-540 Karpacz, zapytaj@apartamentyzesniadaniem.pl poprzez zgłoszenie wniosku w tym przedmiocie drogą mailową.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obligatoryjny, wskazany przepisami prawa podatkowego w Rzeczypospolitej Polskiej, tj. maksymalnie do lat siedmiu od dnia zakończenia stosunku najmu. Po upływie okresu wskazanego w zdaniu poprzednim dane zostaną trwale usunięte.

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a w razie przetwarzania danych na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Niniejsze uprawnienia może Pani/Pan realizować poprzez zgłoszenie wniosku w tym przedmiocie na adres e-mail kontakt@apartamentyzesniadaniem.pl

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od czasu jego powołania – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia;

9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy najmu. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie zawarcie umowy najmu.